Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit vier ouderlingen per wijk.
Het college van Kerkrentmeesters is een centraal college.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
voorzitter: Joan van Dongen, Oost
secretaris: Ezra Overbeek, Dorp
penningmeester: B. vd Lagemaat, Oost

Postadres: Postbus 333, 1430 AH  Aalsmeer
Bankrekeningen:
Rabobank: NL08 RABO 0300 1421 61
ING: NL42 INGB 0000 2318 70

Het college van Kerkrentmeesters draagt zorg voor het financiële beleid met aandacht voor de pastorieën, kerken, wijkgebouwen en het aanstellen van de voorgangers en koster/beheerders inclusief hun honorering.
Om dit te realiseren wordt o.a. het volgende gedaan:

  • Het jaarlijks opmaken van een financiële verantwoording van het afgelopen jaar in de vorm van een jaarrekening en een begroting voor het komende jaar.
  • Het inzamelen en administreren van giften zoals collectes, schenkingen, nalatenschappen, kerkbalans, oogstcollecte en andere activiteiten
  • Het beheer, toezicht op het juiste gebruik - en de exploitatie van de kerkgebouwen, pastorieën, kerkelijke centra en andere eigendommen van de Hervormde Gemeente Aalsmeer, voorzover vallend onder de verantwoordelijkheid van kerkvoogdij.
  • Het bijhouden van de registers van de doopleden en lidmaten van de Hervormde Gemeente en het bijhouden van het trouwboek.
  • De uitbetaling van de lonen en salarissen, inbegrepen de lasten, belastingen en verzekeringen van het voor het functioneren van de kerkelijke gemeente in vaste dienst zijnde personeel te weten predikanten, kosters en beheerders.
  • Vaststelling van het personeelsbeleid hieronder valt het beleid ten aanzien van de eventuele oproepkrachten.
  • De verantwoordelijkheid voor het functioneren van het kerkelijk bureau.
  • De binnen haar verantwoordelijkheid te rekenen begeleiding van het kerkblad.

Schoonmaken Dorpskerk en Irene

Klik hier voor de brief over het schoonmaken

Klik hier voor het schoonmaakrooster

Commissies

De Kerkrentmeesters laat zich bijstaan door de volgende commissies:

Kerkbladcommissie

Voorzitter: J.W. Millenaar, Aalsmeerderweg 54, tel. 0297-321004
Secretaris: H. Verhoef, Molenweg 129, tel. 020-6534195
Penningmeester: J. Joore, Zijdstraat 42a, tel. 0297-340499

Het kerkblad wordt uitgegeven voor de Hervormde Gemeente Aalsmeer, de Protestantse Gemeente te Aalsmeer en de Samen Op Weg gemeente te Kudelstaart. De kerkbladcommissie zorgt wekelijks (met uitzondering van enkele vakantieweken)voor de vervaardiging en verspreiding van het kerkblad. De kerkbladcommissie laat zich hierin bijstaan door een groot aantal vrijwilligers, die er uiteindelijk voor zorgen, dat het kerkblad wekelijks bij u bezorgd wordt, huis aan huis, via de post of tegenwoordig per e-mail. De kerkbladcommissie is uitsluitend verantwoordelijk voor de vervaardiging en verspreiding van het kerkblad. De redactie en inhoud is een verantwoordelijkheid van de kerkenraden. In principe wordt er voor het krijgen van het kerkblad een vast bedrag per jaar gevraagd. Betaling daarvan vindt plaats via een door de kerkbladcommissie toegezonden acceptgiro. Voor nadere informatie, zie ook de omslag van het kerkblad.

Orgelfondscommissie

Coördinator: Piet Faas, tel. 023-5630465

De orgelfondscommissie zorgt voor een bijdrage in de financiële zin.
De orgelfondscommissie laat zich bijstaan door een groot aantal vrijwilligers. Deze komen op of daags na de verjaardag van lidmaten van onze gemeente een verjaardagsgroet aanbieden. Van deze gelegenheid gebruik makende wordt een bijdrage van de jarige gevraagd voor het orgelfonds. Dit geld wordt gebruikt voor het onderhoud en de vernieuwing van de twee kerkorgels.

Kerkelijk bureau

Adres: B. Rijkmans, tel. 0297-324873,  Postbus 333, 1430 AH  Aalsmeer

Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Het kerkelijk bureau verzorgt de plaatselijke ledenadministratie, administratie van diverse acties (kerkbalans, oogstcollecte, etc.), uitgifte van attestaties (op verzoek). 

Collectebonnen

Bij de kerkrentmeester zijn collectebonnen te koop die voor alle collecten in onze gemeente te gebruiken zijn. Giften aan de kerk zijn  aftrekbaar op de inkomstenbelasting. U kunt collectebonnen verkrijgen d.m.v. een bestelformulier dat in de kerk op boekentafel ligt, maar dat u ook zelf kunt printen door hier te klikken. Dit bestelformulier kunt bij één van de Kerkrentmeesters inleveren.
Ook kan dit door storting van het bedrag overeenkomend met dat wat u aan bonnen (20 stuks per vel) wenst te ontvangen. U doet dit op rekening: Rabobank NL08 RABO 0300 1421 61, t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Aalsmeer met vermelding van de gewenste aantal vellen en soort bon(nen). De collectebonnen worden u vervolgens toegezonden.

De volgende collectebonnen (20 stuks per vel) zijn verkrijgbaar:
€ 1,00  =  € 20,00 per vel
€ 1,50  =  € 30,00 per vel
€ 2,50  =  € 50,00 per vel
€ 5,00  =  € 100,00 per vel