Dit onderdeel van de site is speciaal opgezet voor jeugdleiders. Je vindt hier..

 • ..de link naar de online mediatheek voor jeugdleiders
 • ..informatie over hoe het jeugdleidersteam werkt
 • ..het jeugdbeleidsplan, je kunt het hier downloaden
 • ..een beschrijving van hoe jeugdpastoraat is opgebouwd
 • ..het rooster om te bidden voor de jeugd

Online mediatheek voor jeugdleiders

Zoek je als jeugdleider een leuke werkvorm of een toepasselijk filmpje voor het kindermoment, de kindernevendienst, club- of tienerwerk? Voor jou hebben we een gezamenlijke 'padlet' (een soort site die werkt als een prikbord) aangemaakt, waarop je terecht kunt om dit sneller te vinden. De padlet functioneert als een portaal waarvanuit je kunt gaan zoeken naar werkvormen/filmpjes/ideeën voor kinder- en jeugdwerk. Je kunt ook zelf een link, foto, filmpje of tekst toevoegen of verwijderen waardoor de padlet up-to-date blijft! De link van de padlet is: http://nl.padlet.com/timovdh/ntbc1jbponmu

Jeugdleidersteam

Het jeugdleidersteam (afgekort JLT) bestaat uit jeugdleiders vanuit de verschillende gelederen van het jeugdwerk. Ze komen jaarlijks een aantal keer samen om het jeugdbeleid, nieuwe initiatieven, eventuele knelpunten en de overgang van kinderen tussen de clubs te bespreken. Het JLT overlegt via de jeugdouderling(en) met de Kerkenraad.

Jeugdbeleidsplan

De koers van het jeugdwerk is verwoord in het jeugdbeleidsplan. Het is een uitgebreide versie van datgene wat in het beleidsplan van de gemeente staat. Het is samen te vatten in deze negen kernwaarden of bouwstenen waar we aan blijven werken:

 1. Gedreven en inspirerende jeugdleiders
 2. Relevant geloofsonderwijs
 3. Eigentijdse en plezierige activiteiten
 4. Eén samenhangend geheel
 5. Betekenisvolle relaties
 6. Talentgerichte verantwoordelijkheden
 7. Realiseerbaar diaconaat
 8. Toegankelijk jeugdpastoraat
 9. Afhankelijkheid van God

Nieuwsgierig hoe we dit verder hebben uitgewerkt? Hier kun je het hele jeugdbeleidsplan downloaden.

Jeugdpastoraat

Je zou het jeugdpastoraat in onze gemeente op kunnen delen in drie facetten:

(1) Basispastoraat
De manier waarop in onze gemeente het clubwerk en de catechisatie worden vorm gegeven vormen de basis voor het jeugdpastoraat. We streven ernaar dat ieder kind, tiener of jongere door een jeugdleider wordt gekend en gezien. Ook proberen we oog te hebben voor hen die niet (meer) deelneemt aan activiteiten. Voor jeugd die om wat voor reden ook extra zorg nodig heeft is die beschikbaar.

(2) Extra zorg
Misschien loopt het niet lekker in het gezin of op school. Of het kan zijn dat er grote geloofsvragen zijn om eens over door te praten. Ook kan het zijn dat het kind niet goed aard in de club. Een kind, tiener of jongere kan zelf contact opnemen met de voorganger, maar ook een jeugdleider of ouder kan dit doen wanneer die extra zorg of advies nodig is.

(3) Bijzondere zorg
Het kan zijn dat er naast pastorale zorg door een jeugdleider of jeugdpastoraal werker ook bijzondere zorg nodig is. In dat geval kan er doorverwezen worden naar een plek waar die zorg gegeven kan worden. Het contact met het kind, de tiener of jongere blijft dan nog steeds belangrijk!

Bidden voor de jeugd

Een van onze bouwstenen voor het jeugdwerk is onze afhankelijkheid van God. Gebed is een uitdrukking van onze afhankelijkheid van God. In het JLT is daarom besloten te bidden voor de jeugd door deel te nemen aan de wekelijkse gebedsbijeenkomst (van 19:00 tot 19:45). Iedere jeugdleider is twee keer dit jaar ingedeeld om deel te nemen.

Reacties welkom!

Mist er nog iets op deze plek? Of heb je een idee, opmerking of reactie naar aanleiding van het lezen van het bovenstaande of het beleidsplan? Schroom niet en neem dan contact op met de jeugdouderling(en) via de Kerkenraad.