Er verschijnen regelmatig stukjes van de ZWO-commissie in het kerkblad. Maar wat doet de ZWO, wie heeft zitting in de ZWO en hoe is de ZWO georganiseerd?.

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Een mond vol. Maar het komt hierop neer: hulp aan iedereen die bezig is met het uitdragen van Gods Woord, waar ook ter wereld.

Zo ondersteunt de ZWO de zendelingen die vanuit de Hervormde Gemeente Aalsmeer zijn uitgezonden, te weten Paulien Naber en Richard en Bruna Kortenoeven. Daarnaast worden er collectes gehouden voor onder andere Trans World Radio, de Inwendige Zendings Bond en Kerk in actie. Het doel is om de collectes zo goed mogelijk te verdelen over de verschillende geledingen van de ZWO. Verder beheert de ZWO het geld, die de gemeenteleden in de zendingsbussen doen. Momenteel wordt dit geld besteed aan de maandelijkse bijdrage van twee van de zendelingen, te weten Paulien in Mexico en Richard/Bruna in Amsterdam. Tevens worden er verschillende acties op touw gezet om extra geld bij elkaar te krijgen.

Om deze zendingsdoelen te kunnen ondersteunen is de ZWO afhankelijk van de bijdragen van u als lid van onze gemeente. De ZWO vindt het belangrijk dat met name de zendelingen die vanuit onze eigen gemeente zijn uitgezonden voldoende kunnen worden ondersteund. Zodoende zal de ZWO, elke 2 jaar, in de maand december specifiek voor hen een actie houden, de zogenaamde acceptgirokaarten actie. Het doel van deze actie is om voldoende geld bij elkaar te brengen om als ZWO de komende twee jaar onze eigen zendelingen met een vast bedrag per maand te kunnen ondersteunen.
 

Wie zitten er in de ZWO-commissie en hoe is deze georganiseerd?

De ZWO staat onder verantwoording van de diaconie. Invulling aan deze commissie wordt gegeven door drie leden uit wijk Dorp en drie leden uit wijk Oost.

De commissieleden zijn:

  • Edwin Koster - voorzitter
  • Marja Baardse
  • Cees Harting - penningmeester
  • Henk van Eijk - secretaris
  • Margreet Bokhorst
  • (vacature)

De ZWO is nog op zoek naar een nieuw lid uit wijk Oost. 

De ZWO komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Dan wordt o.a. het wel en wee van de zendelingen besproken en wordt het doel bepaald van de 12 ZWO-collectes die per jaar gehouden worden.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of bent u geïnteresseerd in het werk van de ZWO? Neemt u dan contact op met één van de leden van de ZWO-commissie. We stellen uw betrokkenheid zeer op prijs om zo met elkaar een bijdrage te kunnen leveren aan het doel van de ZWO: het uitdragen van Gods Woord waar ook ter wereld... dus ook in Nederland!

Namens de ZWO,

Edwin Koster


 

Leprazending

leprazending

Op donderdag 5 februari 2015 is Gert Visscher van de LEPRAzending op bezoek geweest bij de diaconie. Hij heeft hier uitgelegd wat deze organisatie doet. 

Medische zorg

LEPRAzending levert lokaal de expertise op het gebied van lepra. Zorg wordt zowel in overheidsinstellingen als in eigen instellingen aangeboden. Daaronder valt het opsporen van lepra. Iedere dag melden zich nieuwe patiënten bij de artsen en verpleegkundigen, die werken bij LEPRAzending. Zij zijn opgeleid om de ziekte te herkennen. Leprazending investeert veel in opleiden van goede mensen; zowel voor de eigen instellingen als voor de overheidsziekenhuizen. De ziekte heeft een incubatietijd van 4 tot 16 jaar, wanneer de ziekte in een vroeg stadium ontdekt wordt is het goed met medicijnen te behelpen en wanneer men het medicijn slikt is het vanaf die tijd niet meer besmettelijk. 

Voorlichting

LEPRAzending geeft veel voorlichting over de ziekte. Dit is hard nodig omdat de kennis over lepra vaak gering is. De boodschap is onder meer dat lepra goed te genezen is. Door goede voorlichting wordt het stigmatiseren van leprapatiënten tegengegaan.

Gehandicaptenzorg

Patiënten die niet in een vroeg stadium zijn behandeld, raken vaak gehandicapt. Het is van groot belang dat er geschikte hulp wordt aangeboden om te voorkomen dat de handicap verergert.

Sommige handicaps kunnen verholpen worden door corrigerende operaties, bijvoorbeeld aan misvormde handen, voeten of aan de ogen. Lokale artsen voeren deze operaties uit. Rondom een operatie of na het aanmeten van een prothese is fysiotherapie belangrijk.

Tegengaan van stigma en discriminatie

Na behandeling en eventueel revalidatie van de gevolgen van lepra moeten (ex-)leprapatiënten en hun families weer integreren in de maatschappij. Deze re-integratie en het verhogen van de zelfredzaamheid zijn bijzondere aandachtspunten in de aanpak. Leprazending biedt een aanpak voor iedere leeftijdsgroep en wil ook de nodige doorstroming waarborgen.

Aan het eind van de presentatie overhandigde Gert een poster om op te hangen in de kerk. Zie bijgaande foto.

 Ga naar de website van de LEPRAzending »